Chin up! / Hlavu vzhůru!

Taking pictures of nature is easy. You just go to the forest or to a meadow or to the water or to the mountains or elsewhere, and take pictures. There is still something to take pictures in nature.

But when you live in the city? There are also plenty of ideas. From street to canal covers. But what if you live in a boring city where the streets don't live and all the canals are the same?

Don't fall into despair and chin up! Not figuratively, but really. You may never have imagined what life is like in the city over your heads.

Fotit přírodu je snadné. Prostě vyjdete do lesa nebo na louku nebo k vodě nebo do hor nebo jinam, a fotíte. V přírodě je pořád co fotit.

Ale když bydlíte ve městě? Tam je taky dost námětů. Od street až po kanálové poklopy. Ale co když bydlíte v nudném městě, kde ulice nežijí a všechny kanáldekly jsou stejné?

Nepropadejte beznaději a zvedněte hlavu. Ne obrazně, ale doopravdy. Možná vás nikdy nenapadlo, jaký život se odehrává ve městě nad vašimi hlavami.

DSC_0025.jpg

I live in a small town, but even during a quick walk you can find dozens of faces, looking down on us from the window linings and from the attic.

Those faces are interesting. As if they were living their own lives. Some are cheerful, others angry, some look bored, others be wary or contemptuous. Even if they are made of plaster, they seem to have emotions.

Bydlím na malém městě, ale i při letmé procházce se dají najít desítky tváří, shlížející na nás z ostění oken, se štítů a z podstřeší.

Ty tváře jsou zajímavé. Jakoby žily svým vlastním životem. Některé jsou veselé, jiné naštvané, některé hledí znuděně, jiné třeba ostražitě nebo pohrdavě. I když jsou ze sádry, jako by měly emoce.

sepa.png

DSC_0028.jpg

DSC_0027.jpg

sepa.png

They usually live alone, but can also form groups.

DSC_0039.jpg

Většinou žijí osamoceně, ale mohou tvořit i skupinky.

DSC_0038.jpg

sepa.png

What, for example, made the builder have a slightly squinting, sleepy woman or a swollen young man put on his house?

DSC_0035.jpg

Co třeba přimělo stavitele k tomu, aby na svůj dům nechal dát mírně šilhající ospalou ženu nebo odulého mladíka?

DSC_0046.jpg

sepa.png

Maybe this article will arouse someone's desire to start a photocollection. A collection of faces that have been staring at us for decades, and which we don't notice at all and which we don't even register at all.

Sometimes try to raise your head while walking on the street. A few floors up, you may discover a different, new world.

Možná tento článek v někom vzbudí touhu založit si sbírku. Sbírku tváří, které na nás desítky let hledí, a kterých si vůbec nevšímáme a které běžně ani neregistrujeme.

Zkuste někdy při chůzi na ulici zvednout hlavu. O několik pater výš možná odhalíte jiný, nový svět.

DSC_0031.jpg

sepa.png

vote_follow_art.png