Forest park (and birds again) - Lesopark (a zase ptáci)

Bydlím v malém městě. Má to své výhody: všude je blízko. A blízko je i do přírody. Nejen do té "opravdové", ale i do té "skoro městské". Mezi okrajem města a řekou Bečvou máme lesopark.

Na jednu stranu udržované cestičky a lavičky, na druhou stranu "necivilizovaná" příroda.

Chodím tam rád - na kole tam jsem z domu za pět minut. Zamknu pak kolo někde u stromu a můžu zmizet mezi stromy. Poslouchat ptáky, sledovat veverky, zajíce, nebo i žáby v blízkém jezírku.

I live in a small town. It has its advantages: it is close to everywhere. And it is close to nature. Not only to the 'real nature', but also to the 'almost urban nature'. Between the outskirts of the city and the river Bečva we have a forest park.

On the one hand maintained paths and benches, on the other hand 'uncivilized' nature.

I like to go there - I'm on my bike from home in five minutes. Then I lock the bike somewhere near a tree and I can disappear among the trees. Listen to birds, watch squirrels, hares, or even frogs in a nearby pond.


image.png

Toto je například pěnkava. Drobný ptáček, s charakteristickým zbarvením a s výrazným hlasem.

This is, for example, a finch. A small bird, with a characteristic color and a strong voice.

sepa.png

image.png

Sojka je vidět velmi často. Podle typicky zbarvených křídel ji pozná každý, i na velkou vzdálenost.

Jay is seen very often. Everyone can recognize it by its typically colored wings, even from a great distance.

sepa.png

image.png

Tohle je konipas. Drobný, ale pestře zbarvený ptáček, který neustále kýve svým ocáskem.

This is a wagtail. A small but brightly colored bird that constantly nods its tail.

sepa.png

image.png

A konečně, (mírně rozmazaný) strakapoud - lékař stromů. Další z typických ptáků, které každý zná a každý pozná.

Finally, the (slightly blurred) spotted woodpecker - a doctor of trees. Another of the typical birds that everyone knows.

sepa.png

Support Me on Ko-fi

vote_follow.png