How to take long exposure photos / Jak fotit dlouhým časem (cze/eng)

Správná expozice záleží na třech věcech:

 1. na expozičním čase
 2. na velikosti clony
 3. na citlivosti snímače

A každá jedna s těch položek ovlivňuje ostatní. Takže chceme-li při focení použít delší čas, musíme více zaclonit a/nebo snížit citlivost snímače.

Což se někdy snadněji řekne, než udělá.

V noci to není problém. Noc je pro focení dlouhým časem jako stvořená. Ale ve dne?

Fotím nějaký motiv za jasného dne. Mám nastavenou citlivost ISO 100, clonu 22 (tedy obojí nadoraz), a přesto mi vychází čas 1/200 s. Ale já pro svůj záměr potřebuji expoziční čas aspoň 5 sekund. Co s tím?

Proper exposure depends on three things:

 1. at the exposure time
 2. on the size of the aperture
 3. on the sensitivity of the sensor

And each one of those items affects the others. So if we want to use a longer time when shooting, we need to set a bigger aperture and / or reduce the sensitivity of the sensor.

Which is sometimes easier said than done.

It's not a problem at night. The night is perfect for long time photography. But during the day?

I'm taking a picture of a motif on a clear day. I have the sensitivity set to ISO 100, aperture to 22 (so both over and above), and yet I get a time of 1/200 s. But I need an exposure time of at least 5 seconds for my purpose. What to do?


Jsou dvě řešení: počkat si na soumrak nebo omezit množství světla šedým filtrem ND (neutral density).

Pro náš účel bude nejlepší filtr s označením ND1000. To znamená, že filtr prodlouží expoziční čas 1000x. Například z 1/200 s bude 5 sekund a pod.

There are two solutions: wait for dusk or limit the amount of light with a gray ND (neutral density) filter.

For our purpose, the best filter will be marked ND1000. This means that the filter extends the exposure time 1000x. For example, from 1/200 sec to 5 sec, etc.


Předvedu to krok za krokem na tom nejobyčejnějším příkladu: tekoucí vodě.

Tento snímek byl pořízený běžným způsobem, časem 1/60 s:

I will demonstrate this step by step using the most common example: running water.

This picture was taken in the usual way, exposure time 1/60 s:

DSC_0035.jpg

K pořízení následujícího snímku bylo zapotřebí:

 • umístit fotoaparát na stativ
 • zaostřit, změřit expozici (clonu, čas)
 • přepnout ostření a expozici na manuál
 • nasadit ND filtr (v tomto případě ND1000)
 • nastavit čas vynásobený koeficientem filtru (tj. místo původního času 1/60 s nastavit 1000/60, což je 16.66 sekundy. Nejbližší, co se dá nastavit, je 15 s)
 • a exponovat, nejlépe s dálkovou spouští

To take the following picture:

 • place the camera on a tripod
 • to focus, to meter the exposure (aperture, time)
 • switch focus and exposure to manual
 • apply an ND filter (in this case ND1000)
 • set the time multiplied by the filter coefficient (i.e. instead of the original time of 1/60 sec, set 1000/60, which is 16.66 seconds. The closest that can be set is 15 seconds)
 • and expose, preferably with a remote trigger

DSC_0037.jpg

Kromě hrátek s tekoucí vodou se tato technika dá použít třeba ke zklidnění hladiny moře či jezera nebo k odstranění hemžících se turistů okolo nějaké turistické památky.

ND filtr, který používám, není žádný hi-tech, je to věc koupená na Aliexpressu za pár dolarů.

In addition to playing with flowing water, this technique can be used to calm the sea or lake or to remove tourists swarming around a tourist attraction.

The ND filter I'm using is not hi-tech, it's a thing bought on Aliexpress for a few dollars.

Support Me on Ko-fi

vote_follow.png