Návrat šotouše / Return of train-spotter

Víte, co je to šotouš? Je to fotograf, tématicky specializovaný na dopravu, zejména tu železniční.

Nevím, jestli jsem se o tom někdy zmiňoval, ale jsem prapůvodním povoláním železničář a dokonce mám vystudovanou železniční školu. No a v té době jsme tam byli podobně "postižení" skoro všichni. Zatímco normální lidé fotí krajinky, akty, ptáky nebo srnky, my jsme tam byli taková parta, co fotila lokomotivy, vagóny, viadukty a semafory.

Popravdě řečeno, mám z té doby velmi málo fotek. Byla to totiž doba předdigitální. A fotky z té doby patří k těm "pokladům pozemským, co ničí moli a rez", jak pravil Ježíš ústy evangelisty Matouše. Naproti tomu digitální fotky přečkají všechno.

Vzpomněl jsem si na to nedávno, když jsem byl na nádraží, tak jsem si z nostalgie několik vlaků zase vyfotil.

První tři fotky jsou focené z jednoho místa - z lavičky na nástupišti. na první fotce je osobní vlak s lokomotivou řady 163 Českých drah. Na druhé fotce je Valašský expres, se slovenskou dvouproudovou lokomotivou řady 350. A na té poslední je elektrická jednotka řady 680, přezdívaná "Pendolino".

Všimněte si, že čím rychlejší vlak, tím delší. Je to v rozporu s Einsteinovou speciální teorií relativity. Na druhou stranu, železniční doprava má k relativistickým rychlostem ještě daleko.

Do you know what šotouš ([shotoush]) is? He is a photographer, thematically specialized in transport, especially railway. Railfan or train-spotter.

I don't know if I've ever mentioned it, but I'm originally a railroad worker by profession and even have a railway college school. And at that time we were all similarly 'disabled' there. While normal people photograph landscapes, nudes, birds or deer, we were there a bunch of people who photographed locomotives, wagons, viaducts and traffic lights.

In fact, I have very few photos from that time. It was a pre-digital age. And the photos from that time are among the 'treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt,' as Jesus said through the mouth of the evangelist Matthew. In contrast, digital photos survive everything.

I remembered it recently when I was at the station, so I shot a few more trains.

The first three photos are taken from one place - from a bench on the platform. The first photo shows a passenger train with a locomotive of the 163 series of the Czech Railways. The second photo shows the Valašský Express, with a Slovak locomotive of the 350 series. And in the last one is an electric unit of the 681 series, nicknamed 'Pendolino'.

Note that the faster the train, the longer. This is contrary to Einstein's special theory of relativity. On the other hand, rail transport is still a long way from relativistic speeds.

DSC_0036.jpg

DSC_0045.jpg

DSC_0042.jpg


Další fotky jsou focené na Jezernickém viaduktu a je na nich jedna z nejnovějších lokomotiv Českých drah řady 380 a naopak jedna z nejstarších, řada 130 ze sedmdesátých let minulého století.

Other photos are taken on the Jezernický viaduct and show one of the newest locomotives of the Czech Railways 380 series and, conversely, one of the oldest, 130 series from the 1970s.

DSC_0010.jpg

DSC_0029.jpg

sepa.png

Support Me on Ko-fi

vote_follow.png